Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Yükümlülüğü

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Yükümlülüğü

30 Ocak 2021 tarihli makalemizde detaylı olarak yer verdiğimiz üzere, 31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”), halka açık olmayan şirketlerin hamiline yazılı pay senetleri ile ilgili birtakım değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin uygulamasına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı’nın bir tebliğ çıkaracağı öngörülmüştür.

Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili hazırlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de (i) hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye (“MKK”) bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler ve (ii) pay sahipleri çizelgesinin MKK tarafından sağlanmasının usul ve esasları belirlenmiştir.

Tebliğ uyarınca hamiline yazılı pay senetleri ilk kez bastırılırken göz önüne alınması gereken hususlar şu şekildedir:

Hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim kurulunun alacağı bir karara istinaden bastırılır. Şirketi temsile yetkili olanlarca, yönetim kurulu kararı ile bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibinin;

a) Gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarası,

b) Tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresi, ve

c) İletişim bilgileri

MKK’ye bildirilecek ve pay senedi, sistemde ilgili şirketle ilişkilendirilerek özel algoritma ile üretilen tekil numara altında senet sahibi adına kaydedilecektir. Akabinde, pay senetleri, MKK tarafından her bir pay senedi için üretilen tekil numarayı içerecek şekilde şirket tarafından bastırılacaktır. Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı -hamiline yazılı pay senetlerinin MKK sistemine kaydedildiği ticaret sicili müdürlüğü tarafından teyit edildikten sonra- tescil ve ilan edilecektir, ayrıca bağımsız denetime tabi şirketlerde şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır.

Yönetim kurulu kararının tescili akabinde pay senetleri, şirket imza yetkililerinin en az ikisi tarafından imzalanacak ve imza karşılığında pay sahiplerine dağıtılacaktır. Pay senetlerinin bastırılması, MKK’ya bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması işlemleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanacaktır.

Yukarıdaki işlemler, sermaye artırımı sonucu yeni hamiline yazılı pay senedi bastırılacağı durumda da uygulanacaktır.

Tebliğ tarihinde hamiline yazılı pay senedi sahibi olanların alması gereken aksiyonlar ise şu şekildedir:

Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, MKK’ya bildirilmek üzere pay senetleri ve Tebliğ’in ekinde yer alan örneğe uygun düzenlenen formla birlikte şirkete başvurur.

Akabinde, pay senedi ve pay sahibine ilişkin yukarıda sayılan bilgiler şirketi temsile yetkili olanlarca beş iş günü içinde MKK’ya bildirilir. Pay senedi sistemde tekil numara altında senet sahibi adına kaydedilir ve tekil numara senet üzerinde görülebilecek bir yere şirket tarafından yazılır, imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanır.

Pay sahipleri, TTK’dan doğan paya bağlı haklarını başvuruda bulununcaya kadar kullanamaz.

Tebliğ uyarınca hamiline yazılı pay senetlerinin devri ile ilgili göz önüne alınması gereken hususlar ise şu şekildedir:

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK’ya yapılacak bildirimle geçerli olacak ve senede bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesinde MKK’ya yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır. Devralan, TTK’dan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacaktır.

Yapılacak bildirimde;

a) Devralan gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarasına,

b) Devralan tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresine, ve

c) Devralanın iletişim bilgilerine,

yer verilecektir. Bildirime pay senedinin bir örneği de eklenecektir.

Bildirim üzerine devralan, yukarıda açıklandığı üzere ilgili senetle ilişkilendirilerek senede ilişkin özel algoritma ile üretilen tekil numara altında kaydedilecektir.

Tebliğ uyarınca pay sahipleri çizelgesinin MKK’dan sağlanması şu şekilde olacaktır:

TTK uyarınca genel kurulu toplantıya çağırma hakkı olanlar, genel kurula katılanlar listesini düzenlerken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’dan sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate alacaklardır.

Pay sahipleri çizelgesinin hazırlanması için, şirketi temsile yetkili olanlarca genel kurul tarihinden en az iki gün önce MKK sistemi üzerinden başvuruda bulunulacaktır.

Pay sahipleri çizelgesi MKK tarafından genel kurul gününden bir önceki gün MKK sistemindeki gün sonu kayıtları esas alınarak hazırlanacak ve genel kurul günü MKK sisteminden genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından alınacaktır.

31 Aralık 2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından genel kurula katılabilecekler listesi düzenlenirken, MKK’ya bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz şirket tarafından MKK’ya bildirilmeyen pay sahipleri de dikkate alınacaktır.

Diğer Hususlar:

Sermaye azaltımı veya pay senedinin değiştirilmesi nedeniyle senedin iptal edilmesi halinde, şirketi temsile yetkili olanlarca ilgili kararla birlikte yapılacak bildirim üzerine senede ilişkin kayıt MKK sistemi üzerinde iptal edilecektir.

Şirketin ticaret sicilinden terkin edildiğinin, bildirim üzerine veya re’sen tespit olunduğu hallerde hamiline yazılı pay senedine ilişkin kayıtlar doğrudan MKK tarafından iptal edilecektir.

Tebliğ uyarınca belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından önem teşkil ettiğinden, pay sahipliği haklarının askıya alınması durumu ile karşı karşıya kalınmaması adına, bu yeni düzenleme çerçevesinde ilgili aksiyonların alınması son derece önemlidir.  

---------

Şirketler, Birleşme ve Devralmalar

Görkem Bilgin ve Cansu Akbıyıklı

Paylaş: