Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler

Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ("7262 Sayılı Kanun") 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar bahsi geçen Kanun genel olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin yaptırımlarının uygulamasıyla ilgili ilkeleri ortaya koymayı amaçlasa da, Kanun’un bazı hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ticari defterler ve hamiline yazılı pay senetleri hakkındaki düzenlemelerinde birtakım değişiklikler de öngörülmüştür.

TTK'da yapılan değişiklikler, TTK’nın 64. madde 4. fıkrasına eklenen cümle dışında, 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. 64. maddeye getirilen ek hüküm ile Ticaret Bakanlığı'na, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılma imkânı verilmiştir. Değişiklik, 7262 sayılı Kanun'un yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup uygulanacak usul ve esaslara ilişkin halihazırda Ticaret Bakanlığı tarafından herhangi bir ek duyuru yapılmamıştır.

Bununla birlikte, 7282 sayılı Kanun ile hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na ("MKK") bildirim yapma yükümlülüğü getirildiğinden, hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurul toplantısına, toplantıdan en geç bir gün önce sahipliklerini ispatlayarak alacakları giriş kartı ile katılmalarını öngören TTK m. 415/3 hükmü kaldırılmıştır. Bu doğrultuda 7262 sayılı Kanun ile hamiline yazılı pay senedi sahipleri tarafından alınacak giriş kartına ilişkin TTK m.417/2 fıkrasında yer alan ifade de yine madde metninden çıkarılmıştır. Bu iki değişiklik neticesinde, 1 Nisan 2021 tarihi itibarı ile Türk Ticaret Hukuku pratiğindeki giriş kartı uygulaması ortadan kalkacaktır.

7262 sayılı Kanun uyarınca hamiline yazılı pay senedi düzenleyen şirketler, senetleri ilgili pay sahiplerine dağıtmadan önce pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK'ya bildirme yükümlülüğü altındadır. Bu kapsamda TTK m. 426/2 düzenlemesinde yapılan ve 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak değişikliğe göre hamiline yazılı pay senedi sahipleri, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan haklarını ancak pay senetlerinin zilyedi olduklarını ispatlamaları ve MKK'ya bildirilmiş olmaları halinde kullanabileceklerdir. MKK'ya bildirim yapılmasına ilişkin bu zorunluluk, payları nasıl ve kimden iktisap ettiğine bakılmaksızın elinde hamiline yazılı pay senedi bulunduran tüm pay sahiplerine uygulanacaktır. Şöyle ki, 7262 sayılı Kanun ile TTK m. 489 hükmüne getirilen değişiklik ile hamiline yazılı pay senedinin devri şirkete ve üçüncü kişilere karşı ancak devralan devri MKK'ya bildirirse sonuç doğuracaktır. Yine aynı maddeye göre, MKK'ya bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenler TTK'dan doğan pay sahipliğine ilişkin haklarından yararlanamayacaktır. Bu nedenle, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay senedinin zilyetliğini elde bulundurmak, pay sahipliği haklarından yararlanmak için yeterli olmayacaktır.

TTK m. 489/2 hükmünde 7262 sayılı Kanun ile getirilen değişikliğe göre, hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK'ya yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır. Bu hüküm ile 7262 sayılı Kanun, MKK'ya yapılan bildirimin pay sahipliğinden doğan haklarla ilgili olarak geriye dönük etki doğurmayacağı konusunu netleştirmiştir. Hamiline yazılı pay senetlerinin MKK'ya bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir.

Daha önceden çıkarılmış ve halen dolaşım halinde bulunan hamiline yazılı pay senetleri bakımından, 7262 sayılı Kanun hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar MKK'ya bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte şirkete başvurmaları gerektiğini düzenlemiştir. Başvuru üzerine şirket yönetim kurulu, beş iş günü içerisinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK'ya bildirmek durumundadır. Pay sahipleri şayet şirkete başvurmazsa TTK'dan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamayacaklardır.

Hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin olarak pay devirlerinin geçersizliği ve pay sahipliği haklarının askıya alınmasına ek olarak, 7262 sayılı Kanun ayrıca başvuru ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5.000.-TL ila 20.000.-TL arasında değişen idari para cezaları öngörmektedir.

Yukarıda bahsi geçen yenilikler, hamiline yazılı pay senedi sahipleri üzerinde bir etki yaratacağından ve bildirimlerin yapılmaması, şirketin/pay sahiplerinin idari para cezaları ve pay sahipliği haklarının askıya alınmasına neden olabileceğinden, gelişmeleri yakından takip etmek anılan yükümlülüklere uymak hem hamiline yazılı pay sahipleri hem de şirketler açısından oldukça önem arz etmektedir.

Katkılarından dolayı Latif Aktaş’a teşekkür ederiz.

First published by Gün + Partners, in 29.01.2021

----------

Şirketler, Birleşme ve Devralmalar

Görkem Bilgin

Paylaş: