COVID-19 Yargılama Sürelerini Durdurdu

COVID-19 Yargılama Sürelerini Durdurdu

COVID-19 salgını ile mücadele için alınan önlemler sebebiyle yargı alanında yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçmek amacıyla, adli ve idari yargı sürelerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasını düzenleyen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31080 sayılı ve 26 Mart 2020 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda;

Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler,

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda belirlenen süreler,

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda belirlenen süreler,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirlenen süreler,

Usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler,

Hakim tarafından tayin edilen süreler,

Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,

geriye yönelik olarak 13 Mart 2020 (bu tarih dahil) tarihinden 30 Nisan 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durmuştur.

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin haczi ve tazyik hapsi için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri; Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler durma süresinin kapsamı dışında bırakılmıştır.

Kanun aynı zamanda, durma süresinin sona ermesinden sonra sürelerin nasıl işleyeceğine ilişkin düzenlemeler de getirmektedir. Bu doğrultuda;

Duran süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden, yani 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Durma süresinin başladığı tarih itibariyle bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış kabul edilecektir. Bu kapsamda; 13 Mart 2020 tarihi itibariyle bitimine 15 gün ve daha az kalmış süreler 15 Mayıs 2020 tarihine kadar uzamıştır.

Durma süresinin sonunda sebeplerin devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı, bu süreyi 6 ayı geçmemek kaydıyla bir kez daha uzatabilecektir.


First published by ILO - Litigation Newsletter, in 14.04.2020

Paylaş: