De minimis* Fark Patenti İhlal Etmemek için Yeterli midir?

De minimis* Fark Patenti İhlal Etmemek için Yeterli midir?

Patent koruma kapsamından de minimisbir fark ile farklılaşan bir tablet ilacın üretimi esnasında ortaya çıkabilecek sapmalar neticesinde, patentin koruma kapsamında değerlendirilebilip değerlendirilemeyeceği; Türk Mahkemeleri’nin bu uyuşmazlıklara yaklaşımının ne olduğu ve bu değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği hususlarına ışık tutabilecek yerleşik bir içtihat mevcut değildir.

Bununla birlikte, doyurucu bir değerlendirme içermese de, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri nezdinde patent sahibinin patentin koruma kapsamından önemsiz, de minimis farklılıklarla ayrışan bir ürünün yine de ilgili patenti ihlal edebileceğini iddia ettiği birkaç ihlal davası görülmüştür.

Davacıya ait ilaç patentinin toplam tablet ağırlığının %30 ila %80’i oranında etken madde içeren bir tableti koruduğu bir davada, davalı yanın, davaya konu ilacının bu koruma kapsamında kaldığı iddia edilmiştir. Ruhsat dosyalarının incelenmesi neticesinde, davaya konu ürünün toplam tablet ağırlığının %28,18’i oranında etken madde içerdiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda etken madde ve tablet ağırlığında oluşabilecek sapmalar göz önünde bulundurulduğunda, patentin koruma kapsamından de minimisbir fark ile farklılaşan ürünün, patentin koruma kapsamında kaldığı iddia edilmiştir.

Mahkeme, davaya dayanak patent doğrudan etken maddenin kendisini değil %30-80 oranında ilaç etken maddesi ihtiva eden bir formülasyonu koruduğu için, bu oranda etken madde içermeyen herhangi bir formülasyonun patentin koruma kapsamı dışında kalacağı yönünde karar vermiştir.

Benzer şekilde toplam ağırlığın %30 ila %80’i oranında etken madde içeren tabletleri koruduğu aynı patente dayanılarak açılan başka bir patent ihlal davasında, davaya konu ürünün toplam tablet ağırlığı içerisinde %80,32 ila %80,997 oranında etken madde ihtiva ettiği tespit edilmiştir. 

Patent sahibi etken madde oranındaki %0,3’lük sapma ile tablet ilaç ürünün patentin koruma kapsamı dışında kaldığını ve bunun da ürünün patentin kapsamı dışında kalması anlamına geldiğini iddia etmiştir. Ancak Mahkeme bu davada da etken maddenin yüzdesinin toplam ağırlıktaki sapmadan etkilenmeyeceği sonucuna varmış ve sonuç olarak, bir kez daha patentin koruma kapsamından küçük bir fark ile farklılaşan ürünün, patenti ihlal etmeyeceği sonucuna varılmıştır. 

Bu bakımdan, Mahkemelerin de minimis bir fark ile dahi olsa patentin koruma kapsamından farklılaşan ürünlerin patenti ihlal etmediğini kabul etmeye meyilli olduğu görülmekte ise de; Mahkemeler eşdeğerler yoluyla tecavüz yaratılma ihtimalinin son derece yüksek olduğu bu tür uyuşmazlıklarda sapma oranlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda doyurucu ve yol gösterici bir içtihat da oluşturamamışlardır.

* İngilizceden çevrilmiştir-De minimis, mahkemenin önemsiz meseleleri göz önünde bulundurmayı reddettiği yasal bir doktrin olan "minimal şeyler hakkında" anlamına gelen Latince bir ifadedir.

----------------------------------------------------------------------------------------

Selin Sinem Erciyas (https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/selin-sinem-erciyas)

Zeynep Çağla Üstün (https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/zeynep-cagla-ustun)

Çalışma Alanı: Patent ve Faydalı Modeller (https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/selin-sinem-erciyas)

Paylaş: