Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Değişiklikleri

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Değişiklikleri

Sınai haklar ile ilgili ana yönetmelik olan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) bazı hükümleri, 08.07.2019 tarihli ve 30825 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kısmen değiştirilmiştir.

Yapılan değişikliklerden önce, Yönetmelik’te öngörülen bazı prosedürlerin tamamlanabilmesi için - özellikle geri çekme işlemlerinin - gerçek kişilerce noter onaylı imza beyannamesinin, tüzel kişilerce ise noter onaylı imza sirkülerinin veya bu belgelerin noter onaylı örneklerinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“Kurum”) sunulması zorunlu idi. Ancak yapılan bu değişiklikler ile yukarıda bahsedilmiş olan imza dokümanlarının Kurum’a sunulması artık bir zorunluluk olmaktan çıkmıştır.

Yönetmelik’in 19 ve 67. maddeleri uyarınca gerek marka gerek çoklu tasarım tescilleri koruma süreleri dolduktan sonra kısmi olarak yenilenebilmektedir. 19 ve 67. maddelerin, kısmi yenileme talebinde bulunurken noter onaylı imza belgelerinin Kurum’a sunulması zorunluluğunu öngören fıkraları yapılan değişiklik ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Bir başka deyişle, kısmi yenileme talebinde bulunan kişi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesinin, tüzel kişi ise noter onaylı imza sirkülerinin artık Kurum’a sunulmasına gerek kalmamıştır.

Yine aynı şekilde, Yönetmelik’te yer alan 22 ve 23. maddelerin yürürlükten kaldırılan fıkraları gereğince başvuru sahibi markasının tescil edilmesinden önce başvurusunu geri çekmek için veya başvurusu tescil edildikten sonra marka hakkından vazgeçmek için talepte bulunurken gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi, tüzel kişi ise noter onaylı imza sirkülerini Kurum’a sunması gerekiyor idi.

Aynı kural Yönetmelik’in 70. maddesi uyarınca tasarımlar için de geçerli iken yapılan bu değişiklik ile birlikte tasarım sahibi, noter onaylı imza belgelerini Kurum’a sunmadan da başvuru veya tescilden doğan tasarım hakkından kısmen veya tamamen vazgeçebilecektir. Coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları ve patent başvuruları/haklarını ilgilendiren işlemlerde de noter onaylı imza belgelerinin Kurum’a sunulmasını öngören Yönetmelik’in 46/1(c) ve 110/2 maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Son olarak, bilindiği üzere yayıma ve karara itirazlar Kurum tarafından itiraz hakkında karar verilmeden önce herhangi bir resmi ücret ödemeden geri çekilebilmektedir. Marka/tasarım başvurularının yayınına karşı veya bunlara ilişkin Kurum kararlarına karşı yapılmış olan itirazların geri çekilebilmesi için gerçek ve tüzel kişiler yukarıda sayılan imza dokümanlarını sunmakla artık yükümlü değildir.

Yapılan bu değişiklikler sonucunda, gerek hak sahiplerinin gerekse de Kurum’un evrak yükü azaltılmış olup, tüm taraflar zamandan tasarruf edebilecektir. Böylelikle, getirilen değişikliklerin evrak yükünü ortadan kaldırmak ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nda öngörülen prosedürleri hızlandırmak için önemli değişiklikler getirdiğini söylemek mümkündür.

--------------------------------------------

Güldeniz Doğan Alkan (https://gun.av.tr/tr/cv/guldeniz-dogan-alkan/)

Çalışma Alanı: Markalar ve Tasarımlar (https://gun.av.tr/tr/markalar-ve-tasarimlar/)

Paylaş: