Limited Şirketin Vergi Borçlarının Ortaklardan Tahsili Artık Çok Daha Kolay

Limited Şirketin Vergi Borçlarının Ortaklardan Tahsili Artık Çok Daha Kolay

Şirketin borçlarının ödenmemesi nedeni ile doğan sorumluluk, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduğu için doğrudan şirket tüzel kişiliğine aittir. Bu nedenle, limited şirketin ödenmemiş vergi borçları için öncelikle şirket tüzel kişiliğine başvurulmakta, söz konusu borcun şirketten tahsil olanağı kalmadığının saptanması durumunda ise kanuni temsilcilere veya ortaklara başvurulmaktadır. Dolayısı ile limited şirketin vergi borçları için şirket tüzel kişiliğinin birincil sorumluluğu, kanuni temsilcilerin ve ortakların ise ikincil sorumluluğu bulunmaktadır.

Bununla beraber, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu yakın zamanda, limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan muaccel vergi borcunun tahsili için kanuni temsilcilere başvurmaya gerek olmaksızın, ilgili borcun sermaye payları oranında limited şirket ortaklarından da doğrudan tahsil edilebileceğine karar vermiştir.

Limited Şirket Kanuni Temsilcilerinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu

Kanuni temsilcilerin amme alacaklarından sorumluluğunu düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un (“AATUHK”) mükerrer 35. maddesi uyarınca, tüzel kişinin malvarlığından tahsil edilemeyeceği saptanan amme alacaklarının tamamı, kusurlu olup olmamalarına bakılmaksızın kanuni temsilcilerin şahsi malvarlıklarından tahsil edilir.

Diğer yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun amme alacağı niteliğindeki vergi borçları için özel bir düzenleme ihtiva eden 10. maddesi uyarınca, mükellef veya vergi sorumlusu şirketin malvarlığından tamamen veya kısmen elde edilemeyen vergi ve buna bağlı alacakların tamamı, bu kanuni görevini yerine getirmede kusurlu davranan kanuni temsilcilerden alınacaktır.

Limited Şirket Ortaklarının Kamu Borçlarından Sorumluluğu

AATUHK’nin 35. maddesi uyarınca limited şirket ortakları, şirketten tahsil edilemeyen ve edilmeyeceği anlaşılan amme alacaklarından sermaye hisseleri oranları ile sınırlı olmak üzere doğrudan doğruya sorumludurlar.

İçtihatları Birleştirme Kararı Ne Diyor?

20 Haziran 2019 tarihinde 30807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Aralık 2018 tarih ve 2013/1 E., 2018/1 K. sayılı kararı (“İBK”) ile Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, limited şirketin vergi borcu için kanuni temsilcilere herhangi bir başvuru yapılmadan doğrudan ortaklara gidilip gidilemeyeceği ile ilgili olarak verilen çelişkili kararlar nedeniyle içtihadı birleştirme yoluna gitmiş, vergi borcunun kanuni temsilcilerden veya sermaye payları oranında limited şirket ortaklarından talep edilmesinde öncelik sırasının bulunmadığına karar vermiştir.

İBK ile; limited şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilmeyeceği anlaşılan vergi borçları için öncelikle kanuni temsilciye mi yoksa ortağa mı gidileceğine dair ilgili mevzuatta açık düzenleme bulunmadığı, limited şirket ortaklarının sorumluluğuna ilişkin AATUHK’nin 35. maddesinin kanuni temsilciye gidilmeden de limited şirket ortağına başvurulmasını sağlamak amacı taşıdığı ve bu düzenlemenin de kamu alacağını korumaya ve hızlı bir şekilde tahsilini sağlamaya yönelik olduğu sonucuna varılmıştır.

-------------------------------------------------------

Filiz Toprak Esin (https://gun.av.tr/tr/cv/filiz-toprak-esin/)

Edanur Atlı (https://gun.av.tr/tr/cv/edanur-atli/)

Çalışma Alanı: Şirketler, Birleşme ve Devralmalar (https://gun.av.tr/tr/sirketler-birlesme-ve-devralmalar/)

Paylaş: