İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Önemli Değişiklikler

İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Önemli Değişiklikler

İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik Kanunu”)15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Kanunu Kapsamındaki Temel Düzenlemeler

Değişiklik Kanunu uyarınca İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan temel değişiklikler uygulamacılar ve şirketler açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda en çok göze çarpan değişiklikler iflâs erteleme kurumunun tamamen yürürlükten kaldırılması ve alacaklılar ile borçlunun aralarında yaptıkları bir anlaşma ve bu anlaşmanın mahkemece tasdiki esasına dayanan konkordato kurumunun etkin ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması olmuştur.

İcra ve İflâs Kanunu’nda (“İİK”) Yapılan Değişiklikler

Konkordato değişiklik öncesi düzenleme kapsamında da İİK’da mevcut bir mekanizma olmakla birlikte, uygulamada iflas ertelemenin tercih edilmesi sebebiyle pek başvurulmayan bir yol idi. Yapılan değişiklikler ile iflas ertelemenin tamamen yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte vadesi gelmesine rağmen borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında olan borçlunun, borçlarını ödeyebilmesi ve olası bir iflastan kurtulması için tek yol haline gelen konkordatonun, amacına hizmet eden etkin bir kurum haline gelmesi amaçlanmış ve bu kapsamda;

  • Mevcut konkordato işlemlerine ilişkin süreler kısaltılmış,
  • Konkordato işlemlerinde görevli mahkeme, icra mahkemeleri iken asliye ticaret mahkemeleri olarak değiştirilmiş,
  • Konkordato mahkemece tasdik edilene kadar gerçekleştirilecek prosedürlerde belirliliğin sağlanması ve alacaklıların alacağına kavuşma olanaklarını artırabilmek adına kapsamlı ilan ve bildirim usulleri düzenlenmiş,
  • Konkordato talebine eklenecek belgeler yeniden düzenlenerek borçlunun mali ve finansal durumunun net ve güncel bir şekilde ortaya koyulabilmesi amaçlanmış,
  • Konkordato anlaşmasının sağlanması ve borçlunun da konkordatonun şartlarını gereği gibi yerine getirmesi halinde iflas etmesini engelleyerek ticari hayatına devam etmesini sağlayacak etkin bir kurum oluşturulmaya çalışılmıştır.

Değişiklik Kanunu ile İİK’da yapılan değişiklikler bununla sınırlı kalmamıştır. Rehinli alacaklıların satış tutarı üzerindeki rüçhan haklarının sırasının öne alınması, iflas dairesinin iflasın türüne karar vereceği süre ile sıra cetvelini belirleyeceği sürelerin kısaltılması gibi değişiklikler de yapılmış; haciz yolu ile takipte paraya çevirmede ve iflas masasının tasfiyesinde ticari bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve hakların bir bütün olarak paraya çevrilmesi zorunluluğu da Değişiklik Kanunu kapsamında getirilmiştir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Beril Yayla Sapan (http://gun.av.tr/tr/cv/beril-yayla-sapan/)

Asena Aytuğ Keser (http://gun.av.tr/tr/cv/asena-aytug-keser/)

Çalışma Alanı: Ticari Dava (http://gun.av.tr/tr/ticari-dava/)

Paylaş: