2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler için Belirlenen Yeni Kriterler

2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler için Belirlenen Yeni Kriterler

Kamu Gözetim Kurumu uzun zamandır kendisinden beklenen düzenlemeyi gerçekleştirerek 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı yayınlanarak “Bağımsız Denetime Tabi” olacak şirketlere ilişkin kriterleri ve koşulları yeniden belirledi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 397. ve 398. maddelerinde denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartları’na göre denetlenmesi hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddelerde denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, bağımsız denetime tabi olmanın kriterleri:

·                23.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/4213 sayılı karar ile belirlenmiş olup daha sonra sırasıyla,

·                12.03.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2014/5973 sayılı karar,

·                01.02.2105 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7149 sayılı karar,

·                19.03.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8549 sayılı karar ile güncellenmiştir.

Düzenli olarak her yıl aşağıya çekilen eşiklerde 2017 yılında herhangi bir değişiklik yapılmamış olması ve 2018 yılındaki düzenlemenin 26.05.2018 tarihine kadar bekletilmesinin nedeninin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan ileri geldiği sonucuna varılmıştır.

Yukarıda anılan gelişmelerin akabinde Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’da değişiklik yapılmış, ilgili güncelleme 26.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı kararda belirtilmiştir. Buna göre, 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere daha önceden belirlenmiş olan kriterler:

·                Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası. 

·                Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası. 

·                Çalışan sayısı 175 kişi ve üstü olarak değiştirilmiştir. 

Kriterlerin güncellenmesi ile birlikte uygulamaya ilişkin aşağıdaki esaslar da karar altına alınmıştır.

1.         Eşik değerlere tabi şirketler, yukarıda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur.

2.         Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.

3.         Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.

4.         Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

5.         Bağımsız denetime tabi şirketlerin ara dönem sınırlı bağımsız denetim yükümlülükleri, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde kurum tarafından belirlenir.

6.         Anılan kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yine kurum yetkilidir.

Yukarıda liste halinde sunulan kriterler ve esaslar çerçevesinde şirketlerin 2018 yılında denetime tabi olup olmadıklarını 26.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı karara göre yeniden değerlendirmeleri ve söz konusu eşiklerin aşılması halinde gecikmeksizin Genel Kurul tarafından denetçilerini atamaları ve (TTK madde 1524 uyarınca internet sitesi açmak dahil) TTK’dan kaynaklanan diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Görkem Bilgin (http://gun.av.tr/tr/cv/gorkem-bilgin/)

Çalışma Alanı: Şirketler, Birleşme ve Devralmalar (http://gun.av.tr/tr/sirketler-birlesme-ve-devralmalar/)

 

Paylaş: