“Türkiye’nin İkilemi: Orta Gelir & Orta Demokrasi Tuzakları” Raporundan Öneriler

“Türkiye’nin İkilemi: Orta Gelir & Orta Demokrasi Tuzakları” Raporundan Öneriler

Mayıs ayında TÜRKONFED, SEDEFED üyesi İstanbul Tahkim Derneği iş birliği ile “Türkiye’nin İkilemi: Orta Gelir & Orta Demokrasi Tuzakları” raporunu yayınladı. “Orta Gelir” ve “Orta Demokrasi” tuzaklarına dikkat çekilen raporda, Türkiye’nin “orta gelir tuzağı” eşiğine çok yakın olduğu, Demokrasi Endeksi’ndeki seviye kaybıyla birlikte 2013 yılından itibaren kişi başına gelirde de düşüşler yaşandığı belirtildi.

Rapora göre;

Türkiye, “Demokrasi Endeksi” değerlendirmesinde 5,70’lerde dolaşıp, Kopenhag Kriterleri’ne tam uyum seviyesi olarak kabul edilebilecek “6 puan üstü kategorisine” yükselme noktasındayken, 2017 yılında 4,88 puana kadar gerilemiştir. Türkiye, “Özgür ve adil seçimler, Bireysel özgürlükler, İşlevsel devlet, Siyasi katılım ve Siyasi kültür” başlıklarıyla 5 alanı kapsayan endekste 2017 yılı itibariyle dünyada 100. sıradadır.

Raporda belirtildiği üzere Türkiye’nin ekonomik refah ve demokrasi açısından olması gereken yerden uzakta olması, “orta demokrasi” ve “orta gelir” tuzakları eşiğine yakın olduğuna işaret etmektedir. TÜRKONFED’in uzun zamandır üzerinde durduğu konulardan biri “orta gelir tuzağı”dır.  Sürdürülebilir bir büyüme için gerekli olan en önemli koşul, sadece seçili birkaç ekonomik göstergenin gözetildiği bir sistemden, orta ve uzun vadeli üretim ve verimlilik odaklı büyüme modeline geçmektir.  Bunun için ise kısa vadeli GSYH büyüme ve finans göstergelerinin dışında bir toplum olarak yaratılan katma değeri gösteren sosyal ve kurumsal gelişim göstergelerini, yaşam kalitesini gösteren bireysel refahı ölçen göstergelerin ve sürdürülebilir kalkınmayı da sağlayacak olan çevresel ve teknolojik göstergeleri de eş anlı olarak hedeflemek ve takip etmek gereklidir. 

Makroekonomik büyüklük ve finansal göstergelerdeki iyileşme kadar, işgücü piyasasının kalitesi, kurumsal yönetişim, yargının ve kurumların bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, eğitimin niceliksel ve niteliksel kalitesi, kadın ve gençler için fırsat eşitliği, toplumun tüm kesimleri için gelir adaleti, ülkemiz ekosisteminin gelecek nesilleri gözetecek şekilde bütünlüğünün korunması, teknolojik gelişimin ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda önceliklendirilmesi gibi konuların ön plana çıkması gerekmektedir.  Bu konularda net hedeflerin konması, dış finansman kaynaklarına bağımlı bir büyüme modelinden, üretim ve kalkınma odaklı bir sürdürülebilir kalkınma modeline geçişi sağlayacaktır.

Kaynak: TÜRKONFED Türkiye’nin İkilemi: Orta Gelir & Orta Demokrasi Tuzakları raporu

Paylaş: